۱.۳.۹۶

نگاه از بالا


آنچه که ما برای خودمان انجام میدهیم با ما میمیرد و آنچه را که برای دیگران و دنیا انجام میدهیم تا ابد زندهست.
هیچ نظری موجود نیست: