۱۱.۲.۹۶

اگر در برابر هر بی‌عدالتی از خشم به لرزه میافتی, بدانکه یکی از رفقای منی
هیچ نظری موجود نیست: