۱۸.۲.۹۶

تو رو قرآن ظهور کن حضرتاگه در فکر مردمی مهدی
دلخور از دولت قمی مهدی
پس چرا غايبی ازين ميدون؟
داخل چاه خود گمی مهدی
بی خبر از وقايعی اونجا
غافل از هر تهاجمی مهدی
اگه ميگی که نيست وقت ظهور
توی سؤتفاهمی مهدی
پس شتابان ظهور کن حضرت
تورو قرآن ظهور کن حضرت

مملکت عينهو هاليوود است
صحنه های عجيب مشهود است
رهبری واقعاً دراکولاست
موسوی پيش او رابين هود است!
مهديا گر توهم شوی ظاهر
نسل اسکار محو و نابود است
سينمائی اگر ظهور کنی
جيمی ات روی پرده محمود است
مثل تارزان ظهور کن حضرت
تورو قرآن ظهور کن حضرت

گر بيک گوشه ای کمين بکنی
نظری جانب اوين بکنی
صحنه ها از شکنجه می بينی
که به اسلامشان يقين بکنی!
ترسم آنسان شوکه شوی حضرت
که تبرّی ز هرچه دين بکنی
هرچی ديده ولی نشه باعث
که خداوند را غمين بکنی
توی زندان ظهور کن حضرت
تورو قرآن ظهور کن حضرت

توی سوريه خوی چنگيزی
گشته مشغول قتل و خونريزی
توی بيروت دست همسايه
هست مشغول فتنه انگيزی
حيف و صد حيف که بهار عرب
گشته مشمول باد پائيزی
لطف کن يک سری بزن اونجا
اگه البته نيستی بيزی
توی لبنان ظهور کن حضرت
تورو قرآن ظهور کن حضرت

جان مهدی بهت بگم روراس
تو نميری بحضرت عباس
بعضی وقتا ظهور بايد کرد
جون هادی رها بکن وسواس
آبروی تورو اينا بردن
سرِ اسم تو بينشون دعواس
هيچ از اينها نترس قربونت
به امام زمون خدا باماس
همين الان ظهور کن حضرت
تورو قرآن ظهور کن حضرت.

هادی خرسندی

هیچ نظری موجود نیست: