۳۱.۱.۹۶

روح سالم در تن‌ سالم

در روز سه‌شنبه سوم فوریه ۲۰۱۵ و پس از یکروز کاری خسته کننده مارتین بخانه آمده
 و بر روی این صندلی راحتی‌ نشست. و کم کم درآن فرو رفته و پس از
 مدتی‌ در آن ناپدید شد. خانواده مارتین پس از بحث و مشورت زیاد، در اینباره
 تصمیم گرفتند که این صندلی راحتی‌ را در هوای آزاد گذآشته تا بلکه
 با خوردن هوای تازه، مارتین را دوباره بسطح خود برگرداند.
پیشاپیش از اینکه بر روی این اوباش نمینشینی، سپاس داریم.

لطفا دست نزنید

در رو

شتر دیدی ندیدی

هیچ نظری موجود نیست: