۱.۲.۹۶

اگـر جـان تو بسپرد راه آز, شـود کـار بی سود برتو درازهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر