۱۶.۱.۹۶

صیقل آینه دلهاست دست بی طمع, سرو از آزادگی باغ و بهار مردم استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر