۹.۲.۹۶

کاین سبزه که امروز تماشاگه تست ,فردا همه از خاک تو برخواهد رستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر