۸.۲.۹۶

اوضاع و احوال کشور از آنچه که بنظر میاید و گفته میشود بسیار وخیمتر است


کفر و شرک واقعی‌ زمانی‌ است که یکی‌ خود را خدا ببیند و بخود اجازه دهد که برای میلیون‌ها انسان و سرنوشتشان تصمیم گیرد. چنین فردی کافر مطلق است چرا که همان جاه‌طلبی را دارد که اهریمن داشت و بر اساس آن سر تسلیم فرود نیاورد.

هیچ نظری موجود نیست: