۱۳.۱.۹۶

در امتداد نوروز


امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی تان:

- شاهنامه اش غیرتتان گردد،
- آینه‌اش روشنایی زندگیتان،
- سکه اش برکت عمرتان،
- سبزه‌اش طراوت و شادابی دلتان،
- ماهی‌اش شوق ادامه زندگیتان،
- سیرش تندرستی تان،
- سیب‌اش توحید تان،
- سمنویش برکت سفره تان،
- و سمبل‌اش قدرت باروری تان و با ۱۰ تا بچه ریز و درشت بزنید بدشت و صحرا، بخورید و بخندید و برقصید و شاد باشید که تنها ابلیس است که نعمت خدا را می‌خورد و شیون و زاری می‌کند و بگور و گورستان و مرده متوسل میشود.

سیزده بدر پرخنده (فرخنده) و شاد باد.