۲۵.۱.۹۶

وقتی قلب پارس را تقسيم میكردند, آرش هزاران بار زيرخاكها لرزيد

هیچ نظری موجود نیست: