۲۴.۱.۹۶

عشق است که می‌کند گرفتار

بادگیر های یزد و نواحی گرم مرکزی ایران

قایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
قایق از تور تهی
و دل از آرزوی مروارید
همچنان خواهم رفت
همچنان خواهم خواند
دور باید شد از این خاک غریب…هیچ نظری موجود نیست: