۲۵.۱.۹۶

آیا امروزه همین سنت رنگ کردن تخم مرغ که در تمام دنیا انجام میگیرد, یکی از نشانه های تسلط فرهنگ پارس بر تمام دنیا نیست؟

هیچ نظری موجود نیست: