۱۷.۱.۹۶

بیاد تمامی کودکانی که در سراسر جهان بمدت ۲۰۰ سال قربانی بیماران روانی‌ غربی شده و پر پر گشتند، از چین تا کلمبیا