۲۰.۱.۹۶

چرا تجاوزغربیها به ملتهای دنیا دموکراسی خوانده میشود!؟


پس از ۱۰۰ سال کشتار مردم از همه جا بیخبر دنیا توسط ماشین جنگی غرب و تروریستهای مزدور او، پس از براه انداختن دو جنگ هولناک جهانی از طرف غربیها و صد‌ها جنگ دیگر با تک تک کشور‌های دنیا، و پس از اینکه تمامی ثروتها و منابع مادی و معنوی ملتهای دنیا به آمریکا و اروپا منتقل شده است،

اینک که دیگر نفس کشی باقی نمانده، ادامه و اصرار کشتار مردم دنیا و ملتها از طرف غربیها برای چیست؟

این جدیت برای خاموش نشدن ماشین جنگ و قتلعام،

این نشان دادن تصاویر وحشتناک و دهشتناک اجساد کودکان جانسپرده و یا در حال جان دادن که دیدن یک ثانیه آن مو بتن سیخ میکند،

تصاویر خانه‌ها و شهرها که توسط بمب افکنها و تروریستهای غربی ویران شدهاند،

تصاویر مردم آواره و در راه مانده و یا در دریاها غرق شده،

تصاویر کشور‌های از هم پاچیده، عقبماندگی، گرسنگی، بیماری، تشنگی، شیمیایی شدن مردم که ده‌ها سال است از طرف امپراتوری رسانه ی غربی بطور گسترده و با دست و دلبازی منتشر میشود، برای جلب خرسندی و رضایت کدامین ارواح اهریمنی است؟

چرا این ظلم از طرف غربیها بملت‌ها تحمیل شده و کی و چگونه این جنایات اهریمنی برضد بشریت بپایان میرسد؟ این همه دروغ و دغل بازی و شیادی از طرف غربیها کی تمام میشود؟ و پرسش مهمتر این است که برای به زنجیر کشیدن این دیوانه روانی چه میتوان کرد؟