۱.۲.۹۶

بسی رنج بردیم در این سی‌ و هشت سال


 تجربه هزاران ساله آدمی‌ نشان میدهد که دو عامل عقبماندگی و بربریت بین مردم، مذهب و مواد مخدر است. خوشبختانه ما هردو را باهم و یکجا داریم!هیچ نظری موجود نیست: