۳۰.۱.۹۶

زندگی میگذردگله هارابگذار
ناله هارابس كن
تابجنبيم تمام است تمام
مهرديدی كه به برهم زدن چشم گذشت
ياهمين سال جديد
اين شتاب عمراست ...
زندگی گاه بكام است و بس است
زندگی گاه بنام است و كم است
زندگی گاه بدام است و غم است
زندگی گاه براز است و ملامت بدهد
زندگی گاه بساز است و سلامت بدهد
زندگی گاه بناز است و جهانت بدهد

چه بكام و چه بنام و چه بدام...
زندگی معركه همت ماست

زندگی ميگذرد
چه براز و چه بساز و چه بناز...
زندگی لحظه بيداری ماست 

زندگی میگذرد.
هیچ نظری موجود نیست: