۲۹.۱.۹۶

زندگی همهمه مبهمی ازخاطره هاست، هرکجاخندیدیم، هرکجاخنداندیم، زندگانی آنجاست
هیچ نظری موجود نیست: