۲۳.۱.۹۶

اين سرزمين داغ فراموشی بدل دارد، از بس غروب مردان خورشیدش را ديد
هیچ نظری موجود نیست: