۱۳.۱.۹۶

سیزدهم سبز در سبز


....چو گفتی نیمروز مجلس افروز
خرد بی‌خود بدی تا نیمه روز

چو بانگ سبز در سبزش شنیدی
ز باغ زرد سبزه بر دمیدی....هیچ نظری موجود نیست: