۶.۲.۹۶

اگر دریابیم


این وطن مهد اهوراست اگر دریابیم
خطه ايزد يكتاست اگر دریابیم

دشت عشقست كزان بوی محبت خيزد
مهر در مهريه ماست اگر دریابیم

دشت ما غمزده خون سياوشان است
شاهدش لاله صحراست اگر دریابیم

قصه پاکی عشق از لب شيرين بشنو
عفتش رشك زليخاست اگر دریابیم

در دل ما سخن از كينه و خونريزی نيست
خانه عشق همينجاست اگر دریابیم

هركس ازعشق وطن گفت شود عين وطن
قطره اينجا خودِ درياست اگر دریابیم

مام ميهن نگران تب‌ وتاب منو توست
فصل مجنونیی ليلاست اگر دریابیم

شعر آزادی انسان بلب كوروش بود
غزل مهر فريباست اگر دریابیم

مرزبان وطنم جام هزاران آتش
كه كماندار كمانهاست اگر دریابیم

سيلی بابك ما خورده بگوش تازی
سرخی چهره چه زيباست اگر دریابیم

هفت خوان ديدن و چون رستم از آن بگذشتن
پنجه در پنجه دنياست اگر دریابیم

عارفان عاشق اين مرز سراسر گهرند
خصم در معركه تنهاست اگر دریابیم

مايه وحدت ما عشق وطن باشد وبس
شور اين عشق هويداست اگر دریابیم.

مصطفی بادکوبه ای

هیچ نظری موجود نیست: