۱.۲.۹۶

خدا زندانی شیخ عرب نیست


رها کن هموطن حج را رها کن
دلت را خانه پاکِ خدا کن

رها کن این همه جهل و خمودی
حمایت کم کن از شیخ سعودی

خدا در کعبه تازی نباشد
« خداخواهی»، «خدابازی» نباشد

دلت را پاک کن تا حق ببینی
وجودت را بحق ملحق ببینی

شعار « عزتت» را شیخ خورده؟
توراتاقصر جهل خویش برده؟

تمام مملکت « یارانه گیر» است
بچنگ فقروناداری اسیر است

دلار تو عرب را مینوازد
که تا ناموس فرزندت بتازد

توگر انسانی و ایران تباری
نباید سوی حج ،گامی گذاری

خدا زندانی شیخ عرب نیست
خدا محدود اشتر با رطب نیست

تو ایرانی تباری پای بر من
سرِ عزّت نداری؟ وای بر من

چه میشد گر فقیه راستینی
برآرد دست دل را زآستینی

کند تحریم، حج را باشجاعت
دمد در جان ما روح مناعت

رهاکن هموطن حج را رها کن
دلت را خانه پاک خدا کن.

مصطفی بادکوبه ای