۲۳.۱.۹۶

مرا هزارامیدست وهرهزار تویی


مرا هزار امیدست و هر هزار تویی
شروع شادی و پایان انتظار تویی

بهارها که ز عمرم گذشت و بیتو گذشت
چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی

دلم زهرچه بغیر از تو بود خالی ماند
در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی

شهاب زودگذر لحظه های بوالهوسی است
ستاره ای که بخندد بشام تار تویی

جهانیان همه گر تشنگان خون منند
چه باک زان همه دشمن، چو دوستدار تویی

دلم صراحی لبریز آرزومندی است
مرا هزار امیدست و هر هزار تویی.

سیمین بهبهانی

هیچ نظری موجود نیست: