۷.۲.۹۶

عمر فانیسـت


عمـر فانیسـت
بیائید عشـق بورزیم
حتی بیک شـاخۀ گل
عشقی بی‌پایان
گوش جان بسپاریم
به آواز یک پرنده
عمر فانیسـت
بیائید بهـوش باشیم
تا جیرجیرکی را زیر پایمان له نکنیم
بیشک سپاسگزارمان خواهد بود
عمر فانیست
بیائید یکدیگر را باخبر کنیم
از حال یکدیگر
پاسخ دهیم نامه های رسـیده را
عمر فانیسـت
بیائید تا میتوانیم
نیازمندان را دست گیریم
اول از نزدیکترین کسانمان
حتی اگر فقیـر باشیم
دلی دریایی داشته باشیم
عمر فانیسیت
بیائید لحظه‌ای خیره شویم
بزیبایی گل
بیائید در عمر فانی
جان و دل بشوییم
در پرتوخورشید تابان
و ماه خندان
سـتارۀ درخشان چهار فصل
عمر فانیسـت
بیائید بکوشـیم برای داشتن جهانی بدون جنگ
برای سـرودن شعر
و اگر رفتیم
برای آنهایی که بعد ازما میمانند
و برای فرزندان آیندۀ‌مان
آرزو و امیدهایمان را بسرائیم.

 ساکامورا شین مینهیچ نظری موجود نیست: