۱۱.۱.۹۶

همایون روز نوروز است امروز و به پیروزی, پریشان گیسوی شمشاد و افشان طرهٔ سنبلهیچ نظری موجود نیست: