۹.۱.۹۶

نوروز شد که جوش زند خون باغها, از بوی گل، پریزده گردد دماغهاهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر