۲۵.۱۲.۹۵

بهار امسال پندار همی خوشتر ز پار آید, وزین خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید


هیچ نظری موجود نیست: