۲۲.۱۲.۹۵

آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار, هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است


هیچ نظری موجود نیست: