۸.۱.۹۶

چون ز بهر نشاط نوروزی, شد چمن پر بساط فیروزی, غنچه و گل به عیش کوشیدند , جامهٔ سرخ و سبز پوشیدندهیچ نظری موجود نیست: