۶.۱.۹۶

ای خوشا خلعت نوروزی بستان افروز, جامه از اطلس زنگاری و تاج از مخملهیچ نظری موجود نیست: