۵.۱.۹۶

ابر فروردین گوئی بجهان آذین بست, که همه باغ پرند است و همه راغ حریرهیچ نظری موجود نیست: