۶.۱.۹۶

نوروز پیروزبهار و گل طرب‌انگیز گشت و توبه‌شکن
بشادی رخ گـــل، بیخ غــــم زدل برکن
رسیــــد باد صبا، غنچــــــــه در هــــــواداری
ز خــــود برون شــد و بر خود دریـــد پیراهن
طـــریق صدق بیامـــــوز از آب صــــــافی دل
بــــــراستی طلب آزادگی ز ســـــرو چمن
ز دستبــــرد صبا گــــــرد گــــل کــــلاله نگـــــــر
شکنـــج گیسوی سنبل ببین بروی سمن
عروس غنچه رسید از حرم بطالع سعد
به عینه دل و دین می‌برد بوجه حسن
سفیـــــــــــر بلبل شوریده و نفیر هزار
بری وصل گـــل آمد برون زبیت حـــزن
حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو
بقول حافظ و فتوای پیر صاحب فن.

حافظ

هیچ نظری موجود نیست: