۳.۱.۹۶

چرا ایرانیان بر سر سفره هفت سین تخم مرغ رنگی قرار میدهند؟


برای اینکه موجودی هستی پذیرد بطور طبیعی نیاز به تخم و بذر دارد و چون در دنیا موجودات متفاوتی وجود دارند، در نتیجه تخم های متفاوتی هم وجود دارد. رنگ کردن تخم مرغ و بر سر سفره هفت سین قرار دادن آن، نمادی است که ضمن اعتراف به این آگاهی به هستی تمام موجودات و انواع آنها نیز احترام گذاشته و به آدمی یادآوری میکند که هستی اش چگونه و از کجا نشات میگیرد و تفاوت ظاهری آنان ( در اینجا گوناگونی رنگ های تخم مرغ ) در اصل آنان که همان تخم است و برای تمام موجودات روی کره زمین یکسان میباشد، دگرگونی و تفاوتی ایجاد نکرده و امتیازی محسوب نمیگردد.

هیچ نظری موجود نیست: