۱۷.۱۲.۹۵

دیده ز عیب دگران کن فراز, صورت خود بین و درو عیب سازهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر