۲۵.۱۲.۹۵

آمریکا از بالا


 پیش از اینکه ‌اروپایی‌های بربر و گرسنه و مجنون به سرزمینی که اینک استانهای همپیمان آمریکا نامیده میشود دست یابند، این سرزمین پوشیده از جنگل‌های هزاران ساله و عظیم و بیمانند، بیشماری از حیوانات و موجودات کمیاب و طبیعتی بینظیر و زیبا بود. تنها پس از ۱۰۰ سال که از موجودیت ‌اروپای در این منطقه گذشته بود بیش از دو سوم طبیعت شگفت انگیز و بینظیر و بسیار کهنسال این سرزمین برای همیشه نابود گشت. امروزه طبیعت این سرزمین تماماً دستکاری شده و مصنوعی و غیر واقعی‌ است و بجای جنگل‌های عظیم درختان، جنگلی‌ از آهن و سیمان، و به جای گله‌های عظیم حیوانات کمیاب و زیبا، گله‌هایی‌ از مجانین سرگشته و پریشان حال، و بجای آب و هوایی فرحبخش و روح افزا، ابر‌های عظیمی‌ از امواج مخرب و بیماری زاِ دیجیتالی در آنجا مسکن گزیده است. وصدالبته دودش که همان بیماری‌های گوناگون بویژه سرطان‌های متنوع است گریبانگیر ساکنان این سرزمین گشته و در چشم آنان فرو رفته است.
هیچ نظری موجود نیست: