۱۱.۱.۹۶

آیا هنوز کسی‌ هست که روحش را نفروخته باشد؟

 
..... جستجویی بی سرانجام و تلاشی گنگ
جاده یی ظلمانی و پایی به ره خسته

نه نشان آتشی بر قله های طور
نه جوابی از ورای این در بسته....
هیچ نظری موجود نیست: