۹.۱.۹۶

نوروزی و از شنبه و آدینه جدایی


درسینه عشاقی و ازسینه جدایی
چون صورت آیینه زآیینه جدایی

درچشمی و درچشم نیایی زلطافت
گنجینه نشینی و زگنجینه جدایی

درظرف زمان شوکت حسن تو نگنجد
نوروزی و ازشنبه وآدینه جدایی

نزدیکتری از رگ گردن بحقیقت
هرچند که از عاشق دیرینه جدایی

پنهانی عالم زوجود تو هویداست
آیینه پرستی و زآیینه جدایی

غیر ازتو سخنرا کسی اینرنگ نداده است
صائب تو ازین مردم پیشینه جدایی.هیچ نظری موجود نیست: