۲.۱.۹۶

اگر نجنگی خموشی و خمودگی تو را خواهد کشت


در یک جمع دانشجویی، همیشه ۷۵ در صد سخن با مردان است. و وقتی‌ که یک زن شروع بسخن گفتن می‌کند به احتمال زیاد از طرف یک مرد سخنش بریده و یا تصحیح میگردد و در نهایت او را از سخن گفتن باز میدارند. نبخاطر اینکه مردان بی‌ تربیتند و بحث و گفتگو نمیداند، بلکه بیشتر به این دلیل که صدای زن توانایی ضعیفی برای تاثیر گذاری بر روی مغز مردان و ضبط شدن بر روی مخیّله آنان دارد.و این نتیجه تحقیقات گروه های پژوهشگر غربی است که در این باره تحقیق و پژوهش میکنند. در نتیجه در این دنیا که مردان قویتر، سریعتر و بزرگترند، زنان دائماً در حال جنگیدنند تا صدایشان شنیده شود. و زنی‌ که نجنگد، در نهایت سکوت و خاموشی او را ذره ذره خواهد کشت. و در یک تصویر بزرگتر، در اجتماع انسانی که همیشه قویتر، سریع تر و بزرگتر وجود دارد، اگر برای موجودیت خود نجنگی، سکوت و بی همتی خودت، ترا بتدریج از بین خواهد برد.

هیچ نظری موجود نیست: