۲۰.۱۲.۹۵

مقام غنا هنگامی حاصل شود که بود و نبودِ آنچه داری یکسان شود در دست تو

خواست تا سازد ازغنا سازی
در چنان گنبدی خوش آوازی


هیچ نظری موجود نیست: