۲۵.۱۲.۹۵

برزن غزلی، نغز و دل‌انگیز و دل‌افروز, ور نیست ترا بشنو و از مرغ بیاموزهیچ نظری موجود نیست: