۲۸.۱۱.۹۵

خوردن ظالم خوردن بیماران و خفتن وی خفتن مار گزیدگان باشد و گفت دنیا دکان شیطان است گر از وی چیزی بخری در آخر از تو باز ستاندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر