۲۱.۱۱.۹۵

بیاد حق زخلق بگریخته, چنان مست ساقی که می ریختههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر