۱۴.۱۱.۹۵

دردِ دل با کسی‌ که هم دل داشته باشد هم دردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر