۲۶.۱۱.۹۵

بکن از جان خود این خرقه فرسوده دین و دنیا راهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر