۲۴.۱۱.۹۵

آینده من تا غروب خورشید امروز است, فراتر از این نمیاندیشم


تخت خواب یکی‌ از شاهزاده خانم‌های صفوی که در قرن ۱۹ از ایران به انگلیس برده شد و اینک در موزه لندن قرار دارد و پس از فتنه ۵۷ بنام فرانسوی‌ها ثبت شده است