۲۳.۱۱.۹۵

همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی, نگهی بخویشتن کن تو اگر هنرمندیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر