۲۲.۱۱.۹۵

زبوی توبه در دلها نیاید شمه بویی, قلوب از ذکر حق خالی و اف براین تفکرهاهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر