۱۸.۱۱.۹۵

او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملالهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر