۲۱.۱۱.۹۵

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد, نیت خیر مگردان که مبارک فالی ستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر