۱۳.۱۱.۹۵

منطقشان حتی از حماقت هم احمقانتر است، گره بر آب زدند


ایران که حکومت ایرانی‌ ندارد تا از شرف مردمش دفاع کند، خود ایرانیها از سفر به آمریکا پرهیز کرده و آنرا تحریم کنند. بهمان خدای که میپرستید هیچ چیزی در این دنیا به اندازه شرافت آدمی‌ ارزش ندارد و هیچ کسی‌ از تحریم سفر به آمریکا نمی‌میرد.