۳.۱۲.۹۵

گرچه خودبین خدای بین باشد


گفت:حضور بحق فاضلتر از یقین بحق. از آنکه حضور در دل بود پس غفلت برآن روا نباشد و یقین خاطری باشد که گاه بیاید و گاه برود. وحاضران در پیشگاه باشند ومومنان بردرگاه.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر